Uzasadnienie oceny niedostatecznej

   

Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   

Wzór planu pracy zespołu przedmiotowego

   

Arkusz  klasyfikacji semestralnej klas IV – VIII 

   

Analiza działalności wychowawczej w klasach  I –VIII

   

Arkusz klasyfikacji semestralnej klas I – III

   

Sprawozdanie z działalności wychowawczo – dydaktycznej(przedszkole)

   

Sprawozdanie z działalności biblioteki

   

Sprawozdanie z działalności logopedy

   

Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego

   

Zestawienie konkursy

   

Sprawozdanie z gimnastyki korekcyjnej

 
   
   

Sprawozdanie zespołu przedmiotowego

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie z zajęć WDŻ

   

Arkusz obserwacji lekcji

Arkusz samooceny nauczyciela

   

Arkusz analizy pracy własnej 

   

Sprawozdanie z pracy zespołu

   

Wzór Planu działań wychowawczych dla klas IV-VI

   

Wzór Planu działań wychowawczych dla klas I-III

 

Analiza podstawy programowej IPET

   

Podstawa programowa

   

"Stara" podstawa programowa

   

Arkusz monitorowania podstawy programowej

Raport  z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

   

E - dziennik - instrukcja nauczyciela

   

Teczka wychowawcy

   

Dokumenty do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

   

Tematyka spotkań z rodzicami

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W STAWISKACH

Wzór protokołu z zebrania Rady Rodziców

   

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego   

Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach