Arkusz obserwacji lekcji

   

Wzór Planu działań wychowawczych dla klas IV-VI

   

Wzór Planu działań wychowawczych dla klas I-III

 

Analiza podstawy programowej IPET

 

E - dziennik - instrukcja nauczyciela

   

Arkusz samooceny nauczyciela

   

Arkusz analizy pracy własnej 

   

Sprawozdanie z działalności wychowawczo – dydaktycznej(przedszkole)

   

Analiza działalności wychowawczej w klasach  I –VI

   

Sprawozdanie z klasyfikacji rocznej klas IV – VI  2016/2017

 

 

Sprawozdanie z klasyfikacji rocznej klas I – III  2016/2017

   

Sprawozdanie zespołu przedmiotowego

   

Raport z badania osiągnięć edukacyjnych z 2016-2017

   

Sprawozdanie z działalności biblioteki

   

Sprawozdanie z działalności logopedy

   

Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego

   

Sprawozdanie z działalności S.U.

   

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

   

Sprawozdanie z zajęć WDŻ

   

Załączniki do kwalifikacji

   

S.F. Sprawozdanie z działalności wychowawczej 

   

Sprawozdanie z działalności szkolnego koła

   

Sprawozdanie z realizacji zajęć świetlicowych

   

Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych

   

 

 

Raport  z diagnozy kompetencji dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej w roku szkolnym 2016/2017

   

Teczka wychowawcy

   

Dokumenty do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

   

Tematyka spotkań z rodzicami

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W STAWISKACH

Wzór protokołu z zebrania Rady Rodziców

   
   

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego   

 

Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach